Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego z bankiem

  • Start
  • Aktualności
  • Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego z bankiem

Kredytobiorca wchodząc w spór z bankiem, może podjąć działania procesowe, mające na celu udowodnienie, że w posiadanej przez niego umowie kredytowej, znajdują się postanowienia niedozwolone, m.in. w zakresie klauzuli przeliczeniowej do waluty obcej. Wówczas oprócz żądania zwrotu świadczeń dotąd spełnionych przez niego na podstawie takiej umowy kredytu (za okres poprzedzający złożenie pozwu do sądu), kredytobiorca może dochodzić także żądania ustalenia przez sąd nieistnienia stosunku prawnego (czyli doprowadzenia do unieważnienia umowy kredytowej).

Warto podkreślić, że kredytobiorca jest zobowiązany do płacenia rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z ustalonym przez bank harmonogramem do czasu, aż nie uzyska w sądzie korzystnego dla siebie prawomocnego wyroku. Taka sytuacja jest niewątpliwe uciążliwa dla kredytobiorcy z uwagi m.in. na wysokość raty, której wartość uzależniona jest od zmiennej w czasie wartości kursu waluty obcej oraz z uwagi na możliwe trudności w odzyskaniu od banku tych świadczeń pieniężnych, które nie były objęte treścią pozwu, a zostały wpłacone na rzecz banku w trakcie trwania postępowania sądowego. Ponadto żądanie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego, jest roszczeniem niepieniężnym i tym samym nie podlega egzekucji komorniczej (oczywiście w sytuacji, gdy sąd uwzględnieni takie żądanie).

Dla takich roszczeń, ustawodawca przewidział jednak pewne rozwiązania procesowe, dając możliwość ich zabezpieczenia na czas trwania sporu sądowego (tymczasowo regulując prawa i obowiązki stron procesu w inny sposób, niż to wynika z treści umowy kredytowej). Jednym z takich środków zabezpieczenia jest wstrzymanie (czy też zawieszenie) obowiązku spłaty rat kredytu przez powoda-kredytobiorcę do czasu prawomocnego zakończenia sporu.

W przypadku sporów dotyczących ważności umowy kredytowej, sąd może udzielić zabezpieczenia tylko na wniosek strony zainteresowanej i nigdy z własnej inicjatywy. Wniosek taki może zostać zawarty w pozwie lub przedstawiony oddzielnym pismem w trakcie postępowania. Jedyna różnica polega na tym, że wniosek zawarty w pozwie nie podlega opłacie sądowej, natomiast wniosek złożony oddzielnym pismem, wiąże się z opłatą w wysokości 100 złotych.

ZAWIESZENIE SPŁATY RAT – WNIOSEK

Wspomniany wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej w swojej treści zazwyczaj zawiera:

➡️ wniosek o to, aby Kredytobiorca przez okres trwania postępowania sądowego nie musiał uiszczać rat kredytu na rzecz banku,

➡️ żądanie zabezpieczenia interesów prawnych konsumenta przed ewentualnym wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank,

➡️ argumentację prawną, dążącą do wyeliminowania ryzyka wpisania danych osobowych kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jako osoby, która posiada zaległości
w regulowaniu zobowiązań względem banku,

oraz ma uniemożliwić działania banku w zakresie wzywania do zapłaty zaległych rat kredytowych.

W sytuacji, gdy sąd uwzględni wniosek kredytobiorcy o zabezpieczenie powództwa, wydaje postanowienie, w którym uwzględnia wniosek w całości (czyli uwzględnia wszystkie żądania, złożone przez kredytobiorcę lub może uwzględnić wniosek tylko w części (np. w zakresie zaprzestania płatności rat).

Sąd taki wniosek rozpoznaje niezwłocznie i choć przepisy prawa nie określają tego konkretnie w dniach czy też miesiącach, to jeżeli wniosek jest zawarty w treści pozwu, to zazwyczaj postanowienie sądu może pojawić się przed terminem pierwszej rozprawy.
Od momentu publikacji postanowienia, kredytobiorca może od razu przestać płacić raty kredytu.

Należy jednak pamiętać, że banki praktycznie zawsze składają zażalenia na postanowienia
o udzieleniu zabezpieczeń do sądu wyższej instancji, więc dopiero po kilku miesiącach, kredytobiorca może mieć pewność, że faktycznie do końca trwania postępowania sądowego, nie będzie zobowiązany płacić rat na rzecz banku. Jeżeli sąd uzna zażalenie banku za zasadne i zmieni wydane wcześniej postanowienie sądu I instancji, to będzie to oznaczać, że kredytobiorca będzie musiał jednorazowo wpłacić do banku wszystkie te raty, których nie płacił w trakcie trwania procesu sądowego, przez czas obowiązywania postanowienia sądu, które ostatecznie zostało zmienione.

Warto jednak podkreślić, że postępowanie zabezpieczające jest procedurą uproszczoną, gdzie wystarcza jedynie uprawdopodobnienie (a nie udowodnienie), spełnienia przesłanek udzielenia zabezpieczenia. Istnieją dwie główne przesłanki, które muszą być spełnione jednocześnie:

➡️uprawdopodobnienie samego roszczenia (czyli nieistnienia stosunku prawnego kredytu z powodu nieważności umowy kredytowej),

➡️ uprawdopodobnienie interesu prawnego strony w uzyskaniu zabezpieczenia.

Uwzględniając aktualne statystki orzeczeń sądowych, to pierwsza z przesłanek nie powinna budzić wątpliwości. Warto wskazać, że aktualnie prawdopodobieństwo,
że umowa zostanie unieważniona, jest określane na poziomie około 97-98 % szans
.

Odnośnie drugiej z przesłanek, to wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. (sprawa o sygn. akt C-287/22).

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ PODKREŚLA, ŻE OCHRONA KONSUMENTÓW JEST NADRZĘDNĄ WARTOŚCIĄ W PRAWIE EUROPEJSKIM

Trybunał niezmiennie zachowuje prokonsumencki kurs, wzmacniając przy tym siłę argumentów prawnych kredytobiorców, będących w sporze z bankiem. Odnośnie zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu Trybunał wskazał, że sąd powinien rozważyć zawieszenie płatność rat, jeżeli jest prawdopodobieństwo unieważnienia umowy kredytowej.

Powyższy wyrok Trybunału wzmacnia pozycję procesową konsumenta wobec banku, usuwając dotychczasowe obiekcje polskich sądów co do istoty interesu prawnego kredytobiorcy w zawieszeniu spłaty rat kredytu na czas trwania sporu sądowego.

Konsument musi przy tym jednak pamiętać, że sądowe zawieszenie spłaty rat kredytu, jest jedynie tymczasowym środkiem zabezpieczającym. Wszystkie zawieszone raty stają się natychmiast wymagalne w przypadku prawomocnego oddalenia roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego kredytu.

SAMOWOLNE ZAPRZESTANIE SPŁACENIA RAT, WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM

Można spotkać się z opinią, że alternatywą do sądowego zawieszenia spłaty rat, może być samowolna decyzja kredytobiorcy o wstrzymaniu regulowania zobowiązań względem banku.

Nie rekomendujemy takiego postępowania, które w przypadku braku postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa, grozi m.in. wpisem do Biura Informacji Kredytowej, czy nawet wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank i rozpoczęciem działań windykacyjnych. Warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dobierze właściwą strategię postępowania z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

ZROBIMY WSZYSTKO ABYŚ MÓGŁ SORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI PROCESOWYCH JAKIE CI PRZYSŁUGUJĄ – SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

Naszym nadrzędnym cele jest przede wszystkich ochrona interesów prawnych Klienta, zachowanie należytej staranności w wykonywaniu poszczególnych czynności, indywidualne podejście celem uzyskania wyższej skuteczności i efektywności w rozwiązywaniu problemów prawnych klientów oraz zapewnienie elastyczności w formie i zakresie współpracy. Stawiamy na kompleksowość obsługi spraw naszych Mocodawców, dbając o wszelkie aspekty procesowe, przyjętej do obsługi sprawy i wychodzimy z fundamentalnego założenia,
że ochrona interesów prawnych Klienta, opiera się przede wszystkim na dobraniu właściwej strategii postępowania z uwzględnieniem wszystkich możliwości procesowych, jakie aktualnie można wykorzystać w drodze po prawomocne rozstrzygnięcie.

Sprawy sądowe często wiążą się z uczuciem stresu i niepewności. Dlatego też ważnym jest, aby kredytobiorca miał pewność, że jego sprawa prowadzona jest rzetelnie, a realizowane działania mają solidną podstawę prawną. W tym celu, sprawy prowadzone są na podstawie umów z klientami, szczegółowo i jasno określającymi zakres obsługi prawnej i wynagrodzenia, a nasz mocodawca jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie.

Zapewniamy, że każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać na rzecz naszych klientów jak najwyższe należne im świadczenie, a co ma też wymiar prestiżowy i świadczy o mocnej pozycji spółki oraz nierzadko jest źródłem dalszych poleceń, a co jest bardzo istotnym aspektem ekonomicznym dla każdego, kto świadczy profesjonalną pomoc poszkodowanym klientom przez nieuczciwe działania banków.

 DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ NA RYNKU!

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przydzielimy Ci Twojego osobistego doradcę, który skontaktuje się z Tobą, aby dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową.

Poprzedni post
Kolejny Post