Polityka prywatności

Kwiecień, 2019

Polityka prywatności strony internetowej www.dsa.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
I. Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem dsa.pl jest DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty elektronicznej biuro@dsa.pl lub telefonicznie 71 334 50 50.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.dsa.pl

II. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyną Harężą – w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Katarzyna Haręża, Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
III. Dane przekazane do administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego
Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego, w celu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji zwrotnej.
IV. Kategorie Danych Osobowych
Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu (opcjonalnie), a także inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.
V. Cele i czas przetwarzania danych osobowych
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz na podstawie:
1) umożliwienia kontaktu z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, w tym przedstawienia oferty usług administratora,
2) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Korespondencja będzie przechowywana przez administratora przez 6 lat, co wynika z okresu przedawniania roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
VI. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1) zgody Użytkownika – skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w powyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
2) zgody Użytkownika – jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie, bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed cofnięciem;
3) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych oraz nadawców wiadomości przesłanych za pomocą formularza kontaktowego polegającego na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
VII. Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić treść korespondencji wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; podmiotom upoważnionym do udostępniania im danych na postawie przepisów prawa.
Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom powiązanym z DSA Investment S.A. wskazanym w zgodach na przekazanie danych, zgodnie z tymi zgodami.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. (art. 21 RODO).
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe Klienta będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi produktów ubezpieczeniowych, finansowych i innych oferowanych przez DSA Investment S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika DSA Investment S.A.
X. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby zrealizować wyżej wskazane cele.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników