Polityka prywatności

 • Start
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.dsa.pl

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej zamieszczonej pod adresem:
https//:www.dsa.pl, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem dsa.pl jest DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty elektronicznej biuro@dsa.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 334 50 50.
 2. W sprawie przetwarzania danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Harężą – w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię, numer telefonu i adres e-mail, kod pocztowy oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przedstawienie oferty dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem umowy kredytu w walucie obcej, dane kontaktowe będą przetwarzane przez Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-01, wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr KRS nr 0000273033, która stanie się administratorem danych.

Jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przedstawienie oferty dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem umowy kredytu w walucie polskiej, dane kontaktowe będą przetwarzane przez Votum Finance Help sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-01, wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr KRS nr 0000168270, która stanie się administratorem danych.

 1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.
CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA

 

CZAS PRZETWARZANIA SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
PRZEDSTAWIENIE  OFERTY HANDLOWEJ NA PODANE DANE KONTAKTOWE ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO TJ. ZGODA WYRAŻONA PRZY WYSŁANIU FORMULARZA KONTAKTOWEGO DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY LUB WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH W TYM CELU. BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY HANDLOWEJ.
INNE ZAPYTANIA UŻYTKOWNIKÓW STRONY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB CZATU. ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZYLI PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PROWADZENIA KORESPONDENCJI I ODPOWIEDZI NA ZADANE NAM PYTANIA. DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH
W TYM CELU.
BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE LUB ZGŁOSZENIE.
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRATORA JAKO AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO
W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z
5 SIERPNIA 2015 R. O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI PRZEZ PODMIOTU RYNKU FINANSOWEGO I O RZECZNIKU FINANSOWYM
PRZEZ OKRES ROZPATRYWANIA REKLAMACJI A NASTĘPNIE PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI UMOWY.
WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, GDY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ MULTIAGNECJI ZAWRZECIE PAŃSTWO UMOWĘ UBEZPIECZENIA ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO
DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE, A MIANOWICIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z
1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
5 LAT, LICZĄC OD DNIA ZAKOŃCZENIA STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z KLIENTEM LUB OD DNIA PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI OKAZJONALNEJ BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI UMOWY.
ANALIZA POTRZEB KLIENTA CELEM ZAPROPONOWANIA WŁAŚCIWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA – PRZETWARZANIA JEST NIEZBĘDNE DLA WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO , USTAWA Z 15 GRUDNIA 2017 R. O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ, DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/97 Z DNIA 20 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ, A USTAWA Z 11 WRZEŚNIA 2017 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ
DO WYPEŁNIENIA
PRZEZ OKRES DOKONYWANIA ANALIZY  A NASTĘPNIE PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY HANDLOWEJ.
PRZEDSTAWIENIE OFERTY PARTNERA HANDLOWEGO:
VOTUM ROBIN LAWYERS  S.A. (PATRZ PKT. 11)
ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO

ZGODA UDZIELONA PRZEZ ZAZNACZENIE CHECKBOXA

DO MOMENTU WYCOFANIA ZGODY BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ PARTNERA ADMINISTRATORA
PRZEDSTAWIENIE OFERTY PARTNERA HANDLOWEGO:
VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. (PATRZ PKT. 12)
ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO

ZGODA UDZIELONA PRZEZ ZAZNACZENIE CHECKBOXA

DO MOMENTU WYCOFANIA ZGODY BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ PARTNERA ADMINISTRATORA
USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB OFEROWANYMI USŁUGAMI ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO TJ. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W POSTACI USTALENIA, DOCHODZENIA BĄDŹ OBRONY PRZED POTENCJALNYMI ROSZCZENIAMI DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE  KODEKSIE CYWILNYM ALBO ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ
 1. Podane dane osobowe udostępnione będą:
 2. Przedstawicielom Administratora w celu przedstawienia oferty – w przypadku kontaktu w sprawie oferty usług, których dystrybutorem jest DSA Investment S.A.
 3. VOTUM S.A. we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i oraz innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT oraz marketingu,
 4. Google LLC, Facebook Ireland Ltd., Yandex Oy Limited Company z siedzibą w Finlandii, w związku z działaniami marketingowymi i analitycznymi,
 5. Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przedstawienie oferty dochodzenia
 6. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług: Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd (transfer danych do USA). Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych, z których korzysta Google przy transferze danych dostępny pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
 2. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 3. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 10. Dane osobowe Klienta będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi produktów dystrybuowanych przez DSA Investment S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika DSA Investment S.A.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi udział w spotkaniu. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Robin Lawyers S.A. za zgodą użytkownika:
 13. Administratorem Pani / Pana danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz numeru tel. kontaktowego jest Votum Robin Lawyers S.A. siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273033.
 14. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@votum-rl.pl .
 15. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celach prezentowania treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Votum Robin Lawyers S.A. i/lub otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Votum Robin Lawyers S.A.
 16. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne.
 17. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej przez Panią / Pana zgody.
 18. Ma Pani / Pan prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 19. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 20. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 21. Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Finance Help sp. z o.o. za zgodą użytkownika:
 22. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz numeru tel. kontaktowego jest Votum Finance Help sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
 23. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@votum-fh.pl.
 24. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celach prezentowania treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Votum Finance Help sp. z o.o. i/lub otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Votum Finance Help sp. z o.o.
 25. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne.
 26. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 27. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 28. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 29. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”).

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Użytkownik może zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki Cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. W celu zmiany ustawień można skorzystać z instrukcji wymienionych poniżej, według nazwy przeglądarki, z której użytkownik korzysta:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby umożliwić odrzucenie akceptacji plików Cookies może spowodować, że Strona nie będzie funkcjonować prawidłowo podczas wyświetlania na urządzeniu użytkownika.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przechowywane w celach pomocniczych, służących do administrowania Strony i ustalenia preferencji odwiedzających ją użytkowników i odpowiednio dostosować do nich jej treść. Mogą być też używane do celów analitycznych i marketingowych. Część tych plików to pliki tymczasowe, kasowane po zamknięciu przeglądarki, natomiast część stanowi pliki stałe, które pozostają na urządzeniu przez określony czas (w zależności od przeglądarki). Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania ze Strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Ads

Google Ads służy do wyświetlania użytkownikowi Stron odpowiednich reklam, na podstawie Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu użytkownika w celu zapamiętania odwiedzanych przez niego Stron. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com/.

Google Tag Manager

Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Facebook Piksel

Na Stronie wykorzystujemy opcję „Facebook Pixel”, którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Korzystanie z funkcji Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie opublikowanych reklam Spółki na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Więcej informacji: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixel: https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji należy zalogować się do portalu Facebook.

Odnośniki do innych stron

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

DSA Investment S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji obowiązującej politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Aktualizacja: 27.06.2022 r.