Spłata kredytu w walucie obcej – to nie problem i trzeba działać

 • Start
 • Aktualności
 • Spłata kredytu w walucie obcej – to nie problem i trzeba działać

SPŁATA KREDYTU BEZPOŚREDNIO W WALUCIE OBCEJ
TO PROBLEM DLA BANKU A NIE DLA KREDYTOBIORCY

Posiadacze kredytów powiązanych z walutą, którzy od początku mieli możliwość spłacania swoich zobowiązań bezpośrednio w walucie obcej często uważają, że jest to powód który wyklucza lub znacznie utrudnia możliwość dochodzenia swoich roszczeń.

Nic bardziej mylnego…

Już w tym momencie warto wyraźnie wskazać, że takie przekonanie nie znajduje podstaw w praktyce procesowej, jaka wykształciła się na przestrzeni ostatnich lat – zwłaszcza po 3 października 2019 roku gdy zapadł przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze C-260/18, który istotnie zmienił statystykę orzeczeń sądowych i to nie tylko zwiększając procent statystyczny wygranych spraw, ale i wprowadził w rozstrzygnięcia sądowe tzw. unieważnienie umowy kredytowej.

SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY NIE WPŁYWA NA WADLIWOŚĆ JEJ ZAPISÓW

Nieliczna grupa kredytobiorców miała możliwość dokonywania spłaty zobowiązania od początku w walucie obcej (głównie CHF, USD czy EUR). Często dotyczyło to banków które twierdziły, że ich umowy mają charakter stricte walutowy. Dodatkowo dla kredytodawcy (czyli banku), umożliwienie kredytobiorcy dokonywania spłaty bezpośrednio w walucie obcej, było jednoznaczne z wyeliminowaniem z umowy mechanizmów przeliczeniowych.

Takie banki jak np.: dawny Nordea Bank Polska, PKO BP, Millennium Bank czy dawny Fortis Bank, przewidywały możliwość regulowania rat kapitałowo-odsetkowych w walucie obcej już w treści samej umowy kredytowej. Niekiedy zapis umowny był bez pokrycia w praktyce, a czasami faktycznie taka możliwość przysługiwała kredytobiorcy. Pełnomocnicy tych banków (oraz następcy prawni banków już nieistniejących), często podnosili ten fakt w pismach procesowych, próbując doprowadzić do tzw. oddalenia powództwa.

Przez kila lat takie umowy kredytowe uchodziły za jedne z najtrudniejszych do zakwestionowania i trudno było znaleźć pełnomocnika procesowego, który chciałby podjąć się prowadzenia takiej sprawy.

SĄDY MAJĄ JEDNAK ODMIENNE ZDANIE

Od końca 2019 roku orzecznictwo sądowe zaczęło stabilizować się na bardzo prokonsumenckim trendzie wzrostowym i dziś jest już niezwykle ugruntowane oraz potwierdza, że możliwość dokonywania spłaty rat kredytu w walucie obcej:

 1. czy to od samego początku trwania okresu kredytowania,
 2. czy to na skutek zmiany waluty spłaty, dokonanej w trakcie wykonywania umowy kredytowej,

nie świadczy o walutowym charakterze umowy i nie powoduje, że umowa jest pozbawiona klauzul abuzywnych. Dodatkowo nie ma znaczenia czy kredyt był indeksowany czy denominowany do waluty obcej. Oba rodzaje kredytów posiadają wady polegające na:

 1. przekroczeniu granic swobody umów określonej w treści art. 3531c. polegającym na przyjęciu mechanizmu pozwalającego na dowolne ustalanie przez Banki wysokości zobowiązań kredytobiorcy w toku realizacji umowy bez jakichkolwiek formalnych ograniczeń;
 2. sprzeczności jej konstrukcji z zasadami współżycia społecznego w świetle treści art. 58 § 2 k.c. polegającej na braku poinformowania kredytobiorcy na etapie zawierania przedmiotowej umowy o rzeczywistym ryzyku z nią związanym, w tym możliwości nieograniczonego wzrostu zadłużenia przy braku jakiejkolwiek ochrony jego interesów przed powyższymi zagrożeniami;
 3. sprzeczności jej konstrukcji z treścią art. 69 ustawy Prawo bankowe polegającej na braku wskazania w treści umowy dokładnie określonej kwoty kredytu w walucie polskiego złotego, będącej rzeczywistą walutą kredytu dla kredytów denominowanych, dokładnie określonej kwoty w walucie franka szwajcarskiego w przypadku kredytów indeksowanych, przez to pozostawieniu sobie przez Banki prawa do dowolnego ustalenia wymiaru własnego zobowiązania względem kredytobiorcy na etapie wypłaty kredytu;
 4. niedoręczeniu kompletnego wzorca umowy w rozumieniu treści art. 384 k.c., z uwagi na brak przekazania przed zawarciem umowy tabel kursów mających mieć zastosowanie w toku wypłaty kredytu.

UNIEWAŻNIENIE GŁÓWNĄ KORZYŚCIĄ – ALE NIE TYLKO…

Na dzień dzisiejszy większość kredytobiorców podejmujących walkę z bankiem oczekuje, że ich umowa zostanie unieważniona – czyli nastąpi najbardziej kompleksowe rozwiązanie sporu kredytobiorcy z bankiem i jednocześnie dla banku najbardziej dotkliwe. 

Pozbycie się kredytu jest dla konsumenta często równoznaczne z polepszeniem jego sytuacji ekonomiczno-prawnej. Kredytobiorca zyskuje stabilność finansową i komfort psychiczny. Unieważnienie jest dla niego najważniejszą korzyścią i z punktu widzenia procesowego, jest to rozstrzygnięcie do którego powinien dążyć każdy pełnomocnik w imieniu swojego klienta.

Kredytobiorcy, którzy od początku spłacali swoje zobowiązanie w walucie, zyskali jeszcze dwa atuty, które warto podkreślić:

 • Mówimy tu o korzyści finansowej. Wzrost kursu waluty spowodował, że ich rzeczywista wartość roszczenia na obecną chwilę jest również wyższa. W praktyce okazuje się, że dokonując spłaty bezpośrednio w walucie, szybciej dokonuje się spłaty udzielonego kapitału w PLN. Szybciej osiąga się tzw. „górkę (tj. nadpłatę)”, a zatem należność spełnioną ponad udzielony kapitał, którą w chwili rozliczenia się stron między sobą, bank musi zwrócić na rzecz kredytobiorcy.
 • Ponadto w sytuacji gdy kredytobiorca samodzielnie nabywał walutę obcą aby przeznaczyć tak pozyskane środki na poczet spłaty rat kredytowych, to po unieważnieniu umowy kredytowej przez sąd, bank może zostać zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków w walucie w jakiej je otrzymał. Jeżeli zatem konsument spłacał kredyt od samego początku tylko np. w walucie franka szwajcarskiego, to pozew powinien w swojej treści zawierać żądanie zwrotu tych środków w walucie CHF i w krajowym orzecznictwie takie wyroki są już znane. Natomiast kredytobiorca spłacający kredyt w walucie i franka szwajcarskiego i w złotówkach, będzie wnosić w pozwie o zwrot świadczeń w obu tych walutach i takiego też wyroku należy się spodziewać.

Pozew tylko na walutę obcą lub tzw. „dwu-walutowy”, to kolejna dodatkowa korzyść o jaką kredytobiorca będzie walczyć w trakcie postępowania sądowego. Wartość waluty (zwłaszcza CHF) na przestrzeni ostatnich lat uległa znacznemu podwyższeniu i niegdyś nabywana przez konsumentów waluta na spłatę zobowiązań, przy dzisiejszym jej zwrocie na podstawie prawomocnego wyroku, charakteryzuje się wyższą kalorycznością ekonomiczną z korzyścią dla kredytobiorcy. Wskazany aspekt powinien być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Dodatkowo sądy potrafią zasądzić nie tylko należność główną np. we frankach szwajcarskich ale i odsetki ustawowe od zasądzonej na rzecz kredytobiorcy wartości świadczeń również są naliczane w walucie obcej.

Warto, aby w sprawach kredytów powiązanych z walutą o niestandardowym stanie faktycznym, skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika. Właściwa analiza sprawy, rzetelne przygotowanie pozwu oraz szybka i trafna kontrargumentacja wszelkich zarzutów banku, pozwoli kredytobiorcy oczekiwać spodziewanego wyroku z zachowaniem odpowiedniego komfortu psychicznego.

Grupa Kapitałowa Votum na bieżąco rozszerza swoją ofertę i od dłuższego czasu oferuje pomoc również tym kredytobiorcom, którzy spłacają swoje zobowiązania od początku w walucie obcej, a wypracowane na tym polu orzecznictwo sądowe utwierdza w przekonaniu, że przyjęta strategia postępowania dla spraw o takim stanie faktycznym jest skuteczna i optymalna.

OFERTA SZYTA NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przydzielimy Ci Twojego osobistego doradcę, który skontaktuje się z Tobą, aby dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Gwarantujemy również obronę procesową przed działaniami banków, czy to w zakresie roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału, czy też żądania rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza w czasie. Dzięki doświadczeniu i sukcesom jakie osiągnęła Grupa Kapitałowa Votum w sporach z bankami, jesteśmy kompleksowo przygotowani aby pomagać klientom w dochodzeniu swoich praw.

Krzysztof Życzyński

Krzysztof Życzyński

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Sprzedaży i Rekrutacji

Anna Wróblewska

Anna Wróblewska

Koordynator ds. Rozwoju Projektu

Poprzedni post
Kolejny Post