DANE OSOBOWE

Marzec, 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

I. DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830, która stanie się Administratorem tych danych.

II. DSA Investment S.A. będzie przetwarzać dane identyfikacyjne i kontaktowe potencjalnego Klienta oraz inne dane niezbędne do przygotowania oferty handlowej. Przy wyborze oferty klient zawierający umowę otrzyma stosowną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w związku z zawarciem i realizacją umowy.

III. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyną Harężą – w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Katarzyna Haręża, Inspektor Ochrony Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:

1) zaproponowanie produktu ubezpieczeniowego, finansowego lub innego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2) marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
4) przedstawienia oferty partnerów DSA Investment – na podstawie stosownej zgody Klienta

V. DSA Investment S.A. uzyskała dane osobowe Klienta na skutek skorzystania przez klienta z komunikatora Messenger lub formularza kontaktowego lub od podmiotów współpracujących – na podstawie stosownej zgody osoby, której dane dotyczą.

VI. Dane osobowe udostępnione będą:

1) podmiotom upoważnionym do udostępniania im danych na podstawie przepisów prawa;
2) podmiotom powiązanym z DSA Investment S.A. wskazanym w zgodach na przekazanie danych, zgodnie z tymi zgodami.

VII. Dane osobowe potencjalnego klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator może zwrócić się o odświeżenie zgody, chyba że do tego czasu osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

VIII. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Dane osobowe Klienta, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi produktów ubezpieczeniowych, finansowych i innych oferowanych przez DSA Investment S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika DSA Investment S.A.

X. W zakresie zapytanie o ofertę handlową Votum Robin Lawyers S.A., a taką jest oferta poprowadzenia sprawy bankowej w związku z posiadanym kredytem hipotecznym indeksowanym frankiem szwajcarskim – administratorem danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A. Więcej na ten temat w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Robin Lawyers S.A.”

XI. Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Robin Lawyers S.A.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000273033. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, telefonicznie pod numerem 71 36 86 981 lub elektronicznie: biuro@votum-rl.pl

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Administrator może zwrócić się o odświeżenie zgody, chyba że wcześniej cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

5. Votum Robin Lawyers S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych Votum S.A. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez Votum Robin Lawyers S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Votum Robin Lawyers S.A.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

XII. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora  w celu zapewniania aktualnej
i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator  poinformuje o zmianie polityki prywatności.

 

 

 

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników