DANE OSOBOWE

Maj, 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

I. DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830, która stanie się Administratorem tych danych.

II. DSA Investment S.A. będzie przetwarzać dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta.

III. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Iwoną Lesiuk – w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Iwona Lesiuk, Inspektor Ochrony Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:

1) zaproponowanie produktu ubezpieczeniowego, finansowego lub innego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2) marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

V. DSA Investment S.A. uzyskała dane osobowe Klienta od osób polecających.

VI. Dane osobowe udostępnione będą:

1) podmiotom upoważnionym do udostępniania im danych na podstawie przepisów prawa;
2) podmiotom powiązanym z DSA Investment S.A. wskazanym w zgodach na przekazanie danych, zgodnie z tymi zgodami.

VII. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres 10 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym DSA Investment S.A. uzyskała dane Klienta.

VIII. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Dane osobowe Klienta, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi produktów ubezpieczeniowych, finansowych i innych oferowanych przez DSA Investment S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika DSA Investment S.A.

X. W zakresie zapytanie o ofertę handlową Votum S.A., a taką jest oferta poprowadzenia sprawy odszkodowawczej oraz oferta poprowadzenia sprawy bankowej w związku z posiadanym kredytem hipoteczny indeksowanym frankiem szwajcarskim – administratorem danych osobowych jest Votum S.A. Więcej na ten temat w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum S.A.”

XI. Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM S.A.

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243252. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty biuro@votum-sa.pl lub telefonicznie 71 33 93 400.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-sa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Votum S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

5. Votum S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych Votum S.A. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez Votum S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Votum S.A.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

XII. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora funpage w celu zapewniania aktualnej
i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator funpage poinformuje o zmianie polityki prywatności.

 

 

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników