DANE OSOBOWE

Marzec, 2020

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez DSA Investment S.A.

Administrator
 
DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO), podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, adres e-mail: biuro@dsa.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830, która stanie się Administratorem tych danych.
 
Z Administratorem można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem e-mail: biuro@dsa.pl oraz pod numerem telefonu: 71 334 50 50.
 
Inspektor Ochrony Danych
 
Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Harężą w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 
Cele, czas przetwarzania danych osobowych
Udostępnienie danych osobowych
 
I. Kontrahenci Spółki (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
 
Jeżeli są Państwo kontrahentami Spółki, podane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach oraz przez wskazany poniżej czas:
 
1. zawarcia lub/i wykonania umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane osobowe będą przetwarzanie przez czas podejmowania czynności celem zawarcia umowy / przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu całkowitego rozliczenia;
 
2. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikającego z przepisów podatkowych lub/i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy podatkowe) – dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (w celach podatkowych) lub nastąpiło zdarzenie (w celach rachunkowych);
 
3. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego – podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania wskazanych danych może skutkować brakiem zawarcia umowy.
 
Państwa dane osobowe udostępnione będą:
 
a) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych – w związku z realizacją umowy,
b) firmom kurierskim i operatorom pocztowym – w związku z wykonywaniem umowy,
c) bankom, w których Administrator posiada konta – w związku z wykonywaniem umowy,
d) organom państwowym – na podstawie przepisów prawa.
 
II. Przedstawiciele Spółki
 
Jeżeli są Państwo przedstawicielami naszej Spółki, w tym agentami ubezpieczeniowymi, podane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach oraz przez wskazany poniżej czas:
 
1. wykonania niniejszej umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej tzw. RODO) – przez okres trwania niniejszej umowy, a po jej zakończeniu do czasu całkowitego rozliczenia;
 
2. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikającego z:
 
a) przepisów podatkowych lub przepisów o rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy podatkowe) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (w celach podatkowych) lub nastąpiło zdarzenie (w celach rachunkowych);
b) w przypadku objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, z przepisów o ubezpieczeniu społecznym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy o ubezpieczeniu społecznym) – przez okres 10 lat od ostatniego świadczenia objętego składką;
 
3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a mianowicie:
 
a) kontaktu z przedstawicielem (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie do całkowitego zakończenia rozliczenia z przedstawicielem;
b) dochodzenia roszczeń obrony przed roszczeniami w związku z realizacją niniejszej umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 
4. promocji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Administratora – za zgodą Przedstawiciela (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO) – do czasu zakończenia umowy lub cofnięcia zgody przez Przedstawiciela na przetwarzanie jego danych osobowych w ww. celach.
 
Dane osobowe udostępnione będą:
 
a) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych – w związku z realizacją umowy,
b) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim – w związku z realizacją umowy,
c) bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe – w związku z realizacją umowy,
d) w przypadku objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
e) do Urzędu Skarbowego – w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
f) do Benefit Systems S.A. – za zgodą Przedstawiciela.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów dot. ubezpieczeń społecznych – podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania wskazanych danych może skutkować brakiem zawarcia umowy.
 
III. Nadawcy i odbiorcy korespondencji e-mailowej
 
Jeżeli podejmują Państwo korespondencję mailową ze Spółką, podane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach oraz przez wskazany poniżej czas:
 
1. umożliwienia kontaktu e-mailowego ze Spółką oraz podejmowania kontaktu z adresatami – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a mianowicie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego;
 
a) dokumentowania ustaleń w prowadzonej korespondencji z klientami, przedstawicielami oraz kontrahentami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a mianowicie realizacja umów, jakie Spółka zawarła z ww. podmiotami;
b) ustalenia, zabezpieczenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie prawnie uzasadniony interes Administratora;
c) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w korespondencji mailowej zostaną zawarte dane szczególnej kategorii (przede wszystkim dane dot. stanu zdrowia) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Jeżeli nadawca nie zawarł w korespondencji takiej zgody, zostanie poproszony o jej udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez Spółkę ww. danych osobowych;
d) dobrowolnie wyrażona zgoda poprze wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca poprosi o udzielenie informacji dot. działalności Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wskazany w przepisach prawa cywilnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.
 
Dane osobowe udostępnione będą:
 
a) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych,
b) organom państwowym – w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa.
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji ww. celów przetwarzania.
 
IV. Osoby składające wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych
 
Jeżeli złożyli Państwo do Spółki wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych, podane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach oraz przez wskazany poniżej czas:
 
1. dla wypełnienia obowiązków prawnych administratora wynikających z RODO w zakresie realizacji wniosków podmiotów danych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji złożonego wniosku;
 
2. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Dane osobowe udostępnione będą:
 
a) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych,
b) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim,
- w związku z rozpatrywaniem wniosku;
c) organom państwowym – w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa.
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosków, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych może uniemożliwić realizację złożonego wniosku.
 
V. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników profilu społecznościowego Spółki znajdującego się na Facebook’u znajduje się TUTAJ
 
VI. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów Spółki znajduje się TUTAJ
 
VII. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przeglądaniem niniejszej strony internetowej znajdują się TUTAJ
 
Profilowanie
 
Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), a tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 
Prawa, jakie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. oraz do przenoszenia danych. Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na ww. adresy do korespondencji oraz adresu e-mailowe.

 

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników