DANE OSOBOWE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

1) Administratorem danych osobowych w związku z przedstawieniem oferty produktów ubezpieczeniowych lub funduszu inwestycyjnego jest DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

Spółka jest również podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z tzw. ofertą dla frankowiczów. Więcej informacji: https://dsa.pl/klauzula2/

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres administratora lub pod adresem: iod@dsa.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i przez wskazany okres czasu:

a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
– prowadzenia korespondencji i dokumentowania zawartych w niej ustaleń, przez okres do 3 lat;
– ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalanego na podstawie właściwym przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw;
– marketingu usług własnych Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu;
b) przedstawienia oferty na podstawie udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych o stanie zdrowia – art. 9 ust. 1 lit. a RODO);
c) analizy potrzeb klienta jako realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, a także z ustawy z dnia 11 września 2017 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), do momentu zaproponowania produktu na podstawie wykonanej analizy;
d) rozpatrywania reklamacji jako realizacji obowiązków na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiotu rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres rozpatrywania reklamacji;
e) wypełnienia obowiązków z ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;

4) Odbiorcami danych są przedstawiciele DSA Investment S.A. oraz podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM świadczące usługi IT i marketingu, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, a także podmioty, których ofertą klient jest zainteresowany.

5) Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług: Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd (transfer danych do USA). Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

6) Osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania w uzasadnionym prawnie interesie. Ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, przed podjęciem decyzji dane będą weryfikowane przez pracownika.

9) Podanie danych w celach:

a) marketingowych jest dobrowolne, brak ich podania spowoduje brak złożenia oferty,
b) analizy potrzeb klienta, dokonania oceny ryzyka, wypełnienia prawnych, rozpatrzenia reklamacji stanowi wymóg ustawowy, brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy lub rozpatrzenie reklamacji.

10) Dane osobowe, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie oferty, a przed podjęciem decyzji dane osobowe będą weryfikowane przez osobę reprezentującą Administratora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów dostępna pod adresem: https://dsa.pl/klauzula2/