DANE OSOBOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ DSA INVESTMENT S.A.

OFERTA DLA FRANKOWICZÓW I ZŁOTÓWKOWICZÓW

Spółka w związku z przedstawieniem oferty dochodzenia roszczeń z tytułu umowy kredytu lub pożyczki bankowej denominowanych lub do waluty obcej (oferta dla tzw. frankowiczów) lub oferty dochodzenia roszczeń z tytułu umowy kredytu hipotecznego w złotówkach, działa jako przedstawiciel oraz podmiot przetwarzający dane osobowe (w rozumieniu art. 28 RODO) Votum Finance Help S.A. i Votum Consumer Care Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 • Współadministratorami danych osobowych w związku z przedstawieniem oferty dochodzenia roszczeń z kredytu lub pożyczki bankowej są:

a) Votum Finance Help S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0001054391. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres Administratora lub pod adresem: iod@votum-fh.pl.

b) Votum Consumer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000329549. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres Administratora lub pod adresem: iod@votum-cc.pl

Możesz z nami skontaktować się także pisząc na wspólny adres (Votum Finance Help S.A.
i Votum Consumer Care Sp. z o.o.): wnioskiodo@votum-sa.pl

Zasadniczą treść uzgodnień Współadministratorów znajdziesz tutaj.

 • Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcami danych są: dystrybutor oferty DSA Investment S.A. we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław i jej przedstawiciele, podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM świadczące usługi marketingowe oraz IT, Facebook Ireland Ltd. z/s w Irlandii, dostawca usługi Facebook Pixel, oraz Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, dostawca usług Google Analytics i Google Ads.
 • Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem transferu danych do USA przy korzystaniu z usług Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd, na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
 • Osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania w uzasadnionym prawnie interesie. Ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie oferty, a przed podjęciem decyzji dane osobowe będą weryfikowane przez osobę reprezentującą Administratora.
 • Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania uniemożliwi przedstawienie oferty.

OFERTA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Spółka w związku z analizą potrzeb klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych lub funduszy inwestycyjnych (działalność multiagencji) działa jako administrator danych osobowych klientów przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia analizy potrzeb klienta i doboru produktu ubezpieczeniowego bądź funduszu inwestycyjnego.

Prezentując ofertę konkretnego zakładu ubezpieczeń bądź funduszu inwestycyjnego, spółka działa jako agent i zarazem podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prezentacją oferty i zawarcie umowy jest zakład ubezpieczeń bądź fundusz inwestycyjny, z którym klient zawarł umowę.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 • Administratorem danych osobowych w związku z przedstawieniem oferty produktów ubezpieczeniowych lub funduszu inwestycyjnego jest DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres administratora lub pod adresem: iod@dsa.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i przez wskazany okres czasu:
 1. przedstawienia oferty na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

– ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego;

– marketingu usług własnych Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu;

 1. analizy potrzeb klienta jako realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, a także z ustawy z dnia 11 września 2017 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji jako realizacji obowiązków na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiotu rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres rozpatrywania reklamacji;
 3. wypełnienia obowiązków z ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
 • Odbiorcami danych są przedstawiciele DSA Investment S.A. oraz podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM świadczące usługi IT i marketingu, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty, których ofertą klient jest zainteresowany, Facebook Ireland Ltd. z/s w Irlandii, dostawca usługi Facebook Pixel, oraz Google LLC z/s w USA oraz Google Ireland Limited z/s w Irlandii, dostawca usług Google Analytics i Google Ads.
 • Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług: Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd (transfer danych do USA). Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
 • Osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania w uzasadnionym prawnie interesie. Ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, przed podjęciem decyzji dane będą weryfikowane przez pracownika.
 • Podanie danych w celach:
  1. marketingowych jest dobrowolne, brak ich podania spowoduje brak złożenia oferty,
  2. analizy potrzeb klienta, dokonania oceny ryzyka, wypełnienia prawnych, rozpatrzenia reklamacji stanowi wymóg ustawowy, brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy lub rozpatrzenie reklamacji.
 • Dane osobowe, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie oferty, a przed podjęciem decyzji dane osobowe będą weryfikowane przez osobę reprezentującą Administratora.