Wpływ reformy systemu emerytalnego na rynek kapitałowy w Polsce

Wpływ tzw. „reformy OFE” na przyszłość rynku kapitałowego w Polsce należy rozpatrywać w kilku aspektach. Trwający aktualnie okres deklarowania, czy przyszłe składki mają być w całości przekazywane do ZUS-u czy częściowo kierowane do OFE, pokaże, jaki odsetek osób zadeklaruje odprowadzanie części składek do OFE, a tym samym jak dużą siłę oddziaływania będą miały wprowadzone zmiany.
Wszystko wskazuje na to, że rynek zdyskontował nadchodzące zmiany już po przyjęciu ustawy przez sejm. Po kilkudniowych spadkach notowania indeksów powróciły do swoich długoterminowych trendów, a ich kierunek jest skorelowany przede wszystkim z sytuacją gospodarczą Polski i polskich przedsiębiorstw. Według wstępnego odczytu polska gospodarka w I kwartale 2014 r. urosła o 3,3%. Pozytywne dane makroekonomiczne zwykle pociągają za sobą także poprawę nastrojów na giełdzie.
Nie daje się także zauważyć nasilenia podaży akcji. Polski rynek kapitałowy po raz pierwszy w swojej historii znalazł się w bardzo specyficznej sytuacji spowodowanej rekordowo niskim poziomem stóp procentowych. Niskie oprocentowanie lokat bankowych wynikające z tego faktu powoduje, że coraz większa część oszczędności Polaków w sposób bezpośredni (inwestycje w papiery wartościowe) lub pośredni (przez instytucje) trafia na rynek giełdowy wspomagając tym samym popyt na giełdzie.
Ważnym czynnikiem dla kondycji polskiej giełdy jest udział w inwestycjach inwestorów zagranicznych, a ci w coraz większym stopniu postrzegają Polskę jako jeden z krajów „Zachodu”, tj. kraj stabilny i atrakcyjny do inwestowania. Wpływ ma na to zarówno stabilizacja finansowa w całej Unii Europejskiej, jak i poprawa wskaźników zadłużenia Polski poprzez umorzenie części obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa.
Można przypuszczać, że do zmian dość elastycznie dostosują się także same fundusze, które konkurując między sobą o napływający kapitał znacząco podniosą jakość zarządzania aktywami. Bardziej aktywne poszukiwanie atrakcyjnych instrumentów do portfeli, większa elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe, czy inwestycje w papiery z rynków zagranicznych mogą przełożyć się na wysokość przyszłych świadczeń. Dodatkowo ograniczenie II filaru prawdopodobnie przyczyni się do rozwoju instytucji i projektów funkcjonujących w III filarze (dobrowolnym) takich jak: PPE, IKE, IKZE, fundusze cyklu życia, jako faktycznego zabezpieczenia środków na życie po okresie zatrudnienia.
Korzystnym z punktu widzenia zarządzania aktywami OFE może okazać się także zwiększenie udziału akcji i obligacji korporacyjnych w portfelach, ponieważ przewiduje się, że to właśnie dywidendy od akcji oraz kupony od obligacji korporacyjnych, a nie uszczuplanie portfela akcji, mają być głównym źródłem finansowania mechanizmu „suwaka bezpieczeństwa”, czyli przenoszenia oszczędności z OFE na subkonta ZUS począwszy od 10. roku przed emeryturą.

Previous Post
Newer Post