Papiery wartościowe

Styczeń, 2014

Papier wartościowy to dokument lub zapis w systemie informatycznym, który stanowi o uprawnieniach przysługujących jego posiadaczowi. Do papierów wartościowych na gruncie prawa polskiego należą: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, inne zbywalne papiery wartościowe, tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w poprzednich punktach, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników