Postępowanie sądowe a rozwód kredytobiorców

Rozwód kredytobiorców a wytoczenie powództwa w sprawie frankowej - Sąd Najwyższy zdecydował

WSPÓŁUCZESTNICTWO KONIECZNE – NIEKONIECZNIE

Druga połowa października przyniosła kolejną bardzo dobrą wiadomość dla kredytobiorców posiadających wadliwą umowę kredytową. Mianowicie, w dniu 19.10.2023 r. Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 12/23.

Zadaniem Sądu Najwyższego było rozpoznanie wniosku skierowanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Chodziło o rozpatrzenie sytuacji, gdy pierwotnie umowę kredytową podpisały dwie osoby. Po czasie doszło do zmiany sytuacji osobistej kredytobiorców, mówimy o rozwodzie. Z pozwem przeciwko bankowi wystąpiła jedynie kredytobiorczyni, ponieważ druga osoba w ogóle nie była zainteresowana postępowaniem. Sąd Okręgowy w Gliwicach odrzucił pozew wskazując w uzasadnieniu na konieczność uczestnictwa wszystkich kredytobiorców w sprawie o ustalenie nieważności.

Powódka odwołała się  do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który miał wątpliwość. Z jednej strony nieważność umowy staje się ostateczna w sytuacji gdy należycie poinformowany konsument (w domyśle wszyscy kredytobiorcy) nie wyraża zgody na abuzywne klauzule w umowie, ale z drugiej strony, nie powinno się uniemożliwiać jednemu kredytobiorcy skorzystanie z ochrony prawnej w sytuacji, gdy drugi kredytobiorca w ogóle nie jest zainteresowany powództwem. Dlatego skierowano pytanie do Izby  Cywilnej Sądu Najwyższego: „Czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców?”

Sąd Najwyższy orzekł:

​„W sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców.”

LEPSZE OD JEDNEJ UCHWAŁY SĄ DWIE UCHWAŁY

W dniu 26.10.2023 r. Sąd Najwyższy wydał kolejną uchwałę w analogicznej sprawie.

W tym przypadku sprawa dotyczyła sytuacji, gdzie stroną powodową była jedynie kredytobiorczyni. Pierwotnie umowa była podpisana również przez jej byłego męża. Kredytobiorcy doszli do porozumienia, że obowiązek spłaty kredytu przejmuje tylko i wyłącznie kredytobiorczyni i będzie dokonywać jej z własnego majątku. Dodatkowo nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu również stała się własnością tylko i wyłącznie osoby przyjmującej zadłużenie w całości.

Sąd w I instancji wydał wyrok korzystny dla powódki, unieważniający umowę. Bank skierował apelacje do wyższej instancji. Powołał się na naruszenie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o współuczestnictwie koniecznym, ponieważ drugi kredytobiorca, wprawdzie złożył  oświadczenie o przystąpieniu do sprawy, ale nastąpiło to po ustawowym dwutygodniowym terminie od doręczenia zawiadomienia o toczącym się procesie.

Tym razem Sąd Apelacyjny w Warszawie w celu rozstrzygnięcia czy faktycznie w sprawie zachodziło współuczestnictwo konieczne, skierował do Izby Cywilnej dwa pytania:

  1. czy w sprawie, w której dochodzone są roszczenia wywodzone z abuzywności klauzul umownych o ustalenie nieważności umowy kredytu i zwrot nienależnych świadczeń spełnionych na jej podstawie, zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne kredytobiorców?

a w razie pozytywnej odpowiedzi:

  1. czy przystąpienie do sprawy osoby zawiadomionej w trybie art. 195 § 2 zdanie drugie k.p.c. po upływie terminu wskazanego w art. 195 § 2 zdanie trzecie k.p.c. jest bezskuteczne (art. 167 k.p.c.), czy też należy je potraktować jako wystąpienie z nowym powództwem?

Sąd Najwyższy ponownie orzekł:

​​„W sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców.”

WPŁYW UCHWAŁ NA POSTĘPOWANIA O UNIEWAŻNIENIE UMÓW KREDYTOWYCH

Zgodnie z art. 72 Kodeksu Postępowania Cywilnego, współuczestnictwo konieczne zachodzi w chwili gdy sprawa gdzie – jedną stroną postępowania jest kilka osób – może toczyć się tylko i wyłącznie przy spełnieniu założenia, że te osoby wystąpią w procesie łącznie.

W odniesieniu do spraw związanych z unieważnieniem umowy kredytowej, większość sądów powszechnych wyrażała pogląd, że w procesie muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy.

W praktyce, takie podejście było krzywdzące dla kredytobiorców, którzy chętnie wytoczyliby powództwo, jednak  byli „blokowani” przez drugiego kredytobiorcę, który z różnych przyczyn, najczęściej w wyniku powstałego konfliktu miedzy kredytobiorcami, nie chciał uczestniczyć
w postępowaniu.

Niewątpliwie, wydane uchwały wskazują i potwierdzają, że z powództwem o ustalenie nieważności umowy, może wystąpić tylko jeden kredytobiorca. Jednocześnie oczekujemy, że będzie to miało również wpływ  na ujednolicenie orzecznictwa w tej kwestii.

Z ULGĄ ODETCHNĄ SKONFLIKTOWANI ROZWODNICY, ALE NIE TYLKO…

Warto też wspomnieć, o grupie kredytobiorców, którzy po śmierci współkredytobiorcy musieliby przekonywać wszystkich spadkobierców do uczestnictwa w procesie. Co do zasady spadkobierca, niebędący jednocześnie stroną umowy kredytowej, bardzo często nie jest zainteresowany sporem z bankiem. Należy zatem założyć, że stanowisko Sądu Najwyższego również w tego rodzaju sprawach, przyniesie zmiany procesowe i umożliwi dochodzenie roszczeń tym uprawnionym, którzy mają w tym interes prawny oraz finansowy.

KONIEC KOŃCÓW – ODPOWIEDNIA STRATEGIA KLUCZEM DO SUKCESU

Uchwały Sądu Najwyższego na pewno będą mieć szeroki wpływ na toczone postępowania sądowe i to nie tylko na te, związane ze sporami na linii kredytobiorca – sektor bankowy.

Czy wpłynął również na czas trwania procesu w takich sprawach ? Tu z jednoznaczną odpowiedzią przyjdzie praktyka sądowa. Należy spodziewać się zdecydowanie większej ilość pozwów w których roszczeń, dochodzić będzie jedynie ta osoba która jest (lub była) w proces spłaty kredyt najbardziej zaangażowana finansowo. Dodatkowo będzie można uniknąć burzliwego przebiegu procesu sądowego, który zamiast skupiać się na istocie problemu, mógłby stanowić podatny grunt do eskalacji problemu związanego z relacjami pomiędzy kredytobiorcami.

Pełnomocnicy powodów też powinni odetchnąć z ulgą. Ich praca stanie się bardziej komfortowa pod kątem wydania rekomendacji co do skierowania sprawy do sądu. W końcu będą mogli skupić się na istocie problemu, a nie pełnieniu roli mediatora między mocodawcami. Nie jest też tajemnicą, że często pełnomocnicy banków wykorzystywali konflikt między kredytobiorcami i tak zadawali pytania by jeszcze bardziej podkreślić różnicę zdań pomiędzy nimi i tym samym aby zaostrzyć spór i spowodować, że powodowie tak naprawdę zeznają na swoją niekorzyść.

Natomiast takie sprawy będą się charakteryzować wysokim poziomem skomplikowania procesowego i tu wręcz strategiczną jest kwestia odpowiedniego:

  1. przygotowania sprawy do postępowania sądowego,
  2. właściwego skompletowania dokumentacji kredytowej oraz jej analiza,
  3. rzetelnego i przemyślanego sformułowania pozwu,
  4. prowadzenie postępowania sądowego w I i II instancji w sposób uważny, zrównoważony oraz z dbałością o wszelkie szczegóły istotne dla sprawy.

Kredytobiorco, jeśli dotychczas miałeś utrudnioną możliwość skierowania swojej sprawy do sądu i doprowadzenia do unieważnienia posiadanej umowy kredytowej, bowiem nie było możliwe porozumienie z drugim kredytobiorcą lub jesteś w sytuacji w której nie masz możliwości przekonania spadkobierców zmarłego kredytobiorcy do udziału w postępowaniu sądowym, to nie zwlekaj i już dziś podejmij odpowiednie działania. Skontaktuj się, opisz swój stan faktyczny i uzyskaj kompleksową analizę prawną oraz poznaj swoje możliwości procesowe.Katarzyna Jóźwiak Członek Zarządu DSA Investment S.A.

DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ NA RYNKU!

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przydzielimy Ci Twojego osobistego doradcę, który skontaktuje się z Tobą, aby dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Gwarantujemy również obronę procesową przed działaniami banków, czy to w zakresie roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału, czy też żądania rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza w czasie.

Krzysztof Życzyński

Krzysztof Życzyński

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Sprzedaży i Rekrutacji

Poprzedni post
Kolejny Post