Klauzula informacyjna dla klienta DSA Investment S.A.

Listopad, 2019

DSA Investment S.A. wykonując swoje obowiązki jako agent ubezpieczeniowy działa na rzecz zakładów / towarzystw ubezpieczeń i występuje w roli podmiotu przetwarzającego. W związku z przedstawieniem oferty handlowej konkretnego zakładu / towarzystwa ubezpieczeń, a następnie zawarcia umowy ubezpieczenia, Administratorem Państwa danych osobowych będzie konkretny ubezpieczyciel.

DSA Investment S.A. pośredniczy również w związku z działalnością funduszy inwestycyjnych. W związku z przedstawieniem oferty handlowej konkretnego funduszu inwestycyjnego, a następnie zawarciem umowy, Administratorem Państwa danych osobowych będzie konkretny fundusz inwestycyjny.

Spółka DSA Investment S.A. zawarła umowy powierzenia danych osobowych z zakładami / towarzystwami ubezpieczeń, na rzecz których działa jako Agent. Spółka zawarła również umowy powierzenia z funduszami inwestycyjnymi.

W celu szczegółowego zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez konkretnego ubezpieczyciela / fundusz inwestycyjny odsyłamy do jego strony internetowej.

DSA Investment S.A. zajmuje się również dystrybucją usług oferowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Votum i w tym zakresie również działa w roli podmiotu przetwarzającego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Votum znajdą Państwo pod linkiem www.votum-sa.pl/rodo/.

Spółka DSA Investment S.A. podejmuje również działania we własnym interesie, w zakresie czynności poprzedzających przedstawienie oferty konkretnego produktu, będzie występować jako Administrator Państwa danych osobowych. Poniżej klauzula informacyjna ze wskazaniem w jakich sytuacjach DSA Investment S.A. będzie występować w charakterze Administratora Państwa danych osobowych.

1. DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO), podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, adres e-mail: biuro@dsa.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830, która stanie się Administratorem tych danych.

 
2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek oraz przez wskazany poniżej czas:

a. przedstawienia ofert handlowej Administratora ( w tym w celu: zaproponowanie produktu ubezpieczeniowego, finansowego lub innego) – przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
b. rozpatrywania reklamacji w związku z działalnością Administratora jako agenta ubezpieczeniowego – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a mianowicie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiotu rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
c. wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy za pośrednictwem naszej Multiagnecji zawrzecie Państwo umowę ubezpieczenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a mianowicie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ww. ustawa); dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. ustawie;
d. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
e. analizy potrzeb klienta celem zaproponowania właściwej umowy ubezpieczenia – przetwarzania jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a mianowicie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, a także z ustawy z dnia 11 września 2017 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz przepisy ww. ustaw i dyrektywy); dane osobowe będą przetwarzane przez czas dokonywania analizy potrzeb klienta, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
f. w celu badania satysfakcji Klientów – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku;
g. marketingu usług własnych Administratora – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu;
h. marketingu usług własnych Partnerów Administratora – przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

4. Państwa dane osobowe udostępnione będą:

a. organom państwowym – na podstawie przepisów prawa,
b. partnerom Administratora celem przedstawienia oferty handlowej – za Państwa wyraźną zgodą;
c. firmom kurierskim, operatorom pocztowym.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. oraz do przenoszenia danych. Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. Celem skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na ww. adresy do korespondencji oraz adresu e-mailowe.

6. Podanie danych osobowych w celu:

a. przedstawienia oferty handlowej, badania Państwa satysfakcji oraz marketingu usług własnych i Partnerów Administratora– jest dobrowolne, brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości wypełnienia celu, dla którego są gromadzone;
b. rozpatrzenia reklamacji oraz analizy potrzeb klienta– wynika z przepisów prawa, brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości wypełnienia celu, dla którego są gromadzone;
c. dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, rozpatrzenia reklamacji, a także wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest konieczne dla ww. celów, a następnie zawarcia umowy. Podanie danych w związku z przedstawieniem oferty handlowej, prowadzenia działań marketingowych oraz dokonania badania Państwa satysfakcji jest dobrowolne.

7. Państwa dane osobowe, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie produktów ubezpieczeniowych, finansowych i innych oferowanych przez Administratora. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Administratora.

 

 

Pozostałe klauzule informacyjne znajdują się na stronie: www.dsa.pl/dane-osobowe/

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników