Klauzula informacyjna RODO dla profilu społecznościowego DSA Investment S.A. na facebook.pl

Marzec, 2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

I. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych przez dostępny na fanpage’u komunikator Messenger oraz formularz kontaktowy jest DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty elektronicznej biuro@dsa.pl lub telefonicznie 71 334 50 50.

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).

II. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyną Harężą – w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Katarzyna Haręża, Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

III. Kategorie Danych Osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dostępny na fanpage’u komunikator Messenger oraz formularz kontaktowy.

Wymagamy następujących danych osobowych: imię oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu, miejsce zamieszkania.

IV. Cele i czas przetwarzania danych osobowych

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz na podstawie:
1) umożliwienia kontaktu z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, w tym przedstawienia oferty usług administratora,
2) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,

3) przedstawienia oferty handlowej Administratora,

4) przedstawienia oferty handlowej Partnera Administratora, a mianowicie Votum Robin Lawyers S.A. Szczegółowa klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych przez Votum Robin Lawyers S.A. znajduje się poniżej.

Korespondencja będzie przechowywana przez administratora przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, określony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przedawnienia roszczeń.

V. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz na podstawie:
1) zgody Użytkownika – skorzystanie z komunikatora Messenger lub formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w powyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
2) zgody Użytkownika – jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie, bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed cofnięciem;
3) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych polegającego na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

V. Odbiorcy danych osobowych

Administrator może ujawnić treść korespondencji wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; podmiotom upoważnionym do udostępniania im danych na postawie przepisów prawa.
Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom powiązanym z DSA Investment S.A. wskazanym w zgodach na przekazanie danych, zgodnie z tymi zgodami.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. (art. 21 RODO).

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Klienta będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi produktów ubezpieczeniowych, finansowych i innych oferowanych przez DSA Investment S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika DSA Investment S.A.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby zrealizować wyżej wskazane cele.

Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Robin Lawyers S.A.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000273033. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, telefonicznie pod numerem 71 36 86 981 lub elektronicznie: biuro@votum-rl.pl

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Votum Robin Lawyers S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Administrator może zwrócić się o odświeżenie zgody, chyba że wcześniej cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

5. Votum Robin Lawyers S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych Votum Robin Lawyers S.A. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez Votum Robin Lawyers S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Votum Robin Lawyers S.A.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników