3 ważne dla frankowiczów wyroki TSUE w czerwcu

Czerwiec był bardzo intensywnym miesiącem dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich

W ciągu tego miesiąca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał aż trzy wyroki, które w pełni poparły Kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane w walucie obcej.

Czego dokładnie wspomniane wyroki dotyczyły?

W jednym z trzech wyroków, TSUE w dniu 8 czerwca 2023 r., w sprawie C-570/21 stwierdził, że pojęcie konsumenta obejmuje osobę, która zawarła umowę kredytu do użytku częściowo związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w części niezwiązanego z tą działalnością, wspólnie z innym kredytobiorcą, który nie działał w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli cel działalności gospodarczej lub zawodowej jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy.

Trybunał wskazał również, że aby ustalić, czy dana osoba jest objęta pojęciem „konsumenta” zgodnie z tym przepisem, a w szczególności, czy gospodarczy cel umowy kredytu zawartej przez tę osobę jest tak ograniczony, że nie jest on dominujący w ogólnym kontekście tej umowy, sąd odsyłający jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności towarzyszące tej umowie, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, czyli takie jak w szczególności:

– podział wykorzystania pożyczonego kapitału na działalność zawodową i pozazawodową, a w przypadku większej liczby Kredytobiorców okoliczność, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy

– lub że kredytodawca uzależnił udzielenie kredytu przeznaczonego na cele konsumenckie od częściowego przeznaczenia pożyczonej kwoty na spłatę długów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

W rezultacie tego rozstrzygnięcia, większa grupa osób będzie miała możliwość skorzystania z ochrony przewidzianej dla konsumentów, co stanowi istotne rozszerzenie prawnych uprawnień dla tych, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej.

Dwa kolejne rozstrzygnięcia zostały wydane 15 czerwca 2023 r., które ostatecznie potwierdzają zwycięstwo Kredytobiorców i będą mieć one wpływ na linię orzeczniczą w sporach na linii Konsument – bank.

W sprawie C 520-21, TSUE w pełni podtrzymał stanowisko Rzecznika Generalnego, orzekając, że bankom nie należy się tzw. bezumowne korzystanie z kapitału, czyli nie przysługują im żadne dodatkowe świadczenia po unieważnieniu umowy kredytu, poza zwrotem udzielonego kapitału kredytu. Natomiast kredytobiorca ma prawo żądać takich świadczeń od banku. Takie stanowisko Trybunału, powinno ostatecznie potwierdzić kompletną niezasadność wniesionych przez banki powództw z tego tytułu.

W odniesieniu do sprawy C-287/22, TSUE potwierdził, że sąd krajowy powinien wstrzymać płatność rat kredytowych na czas trwania procesu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo unieważnienia umowy, niezależnie od sytuacji finansowej banku lub późniejszego obowiązku kredytobiorcy do rozliczenia się z bankiem. Warto podkreślić, że obecnie prawdopodobieństwo unieważnienia umowy kredytowej szacuje się na poziomie około 97%.

Wyroki TSUE ostatecznie rozstrzygają wszelkie wątpliwości. Na pewno można oczekiwać, że wzrośnie zainteresowanie Kredytobiorców, dochodzeniem swoich praw poprzez spory sądowe z bankiem.

Ponadto, bank nie mając prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, traci argumenty przemawiające za atrakcyjnością podpisywania ugód z Konsumentemi. Wyrok stwierdzający nieważność umowy, jest nieporównywalnie korzystniejszy i to nawet uwzględniając koszty postępowania oraz koszty obsługi prawnej i czas potrzebny na zakończenie postępowania sądowego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawił, że znika ryzyko przegrania procesu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu, a tym samym oferowane przez banki ugody stają się nieatrakcyjnym rozwiązaniem dla Kredytobiorców.

 

Poprzedni post
Kolejny Post