RPP

Październik, 2014

RPP – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Do zadań RPP należy: ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych, określanie zasad operacji otwartego rynku oraz ustalanie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników