Obligacje

Styczeń, 2014

Obligacja to papier wartościowy stwierdzający zaciągnięcie długu przez emitenta obligacji wobec posiadacza obligacji (Obligatariusza) i zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia (np. wypłaty odsetek).

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników