Indeks cenowy

Luty, 2014

Odwzorowuje zmiany cen akcji wchodzących w skład indeksu, przy obliczaniu jego wartości będą brane są pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji, nie uwzględnia się zaś dochodów z akcji takich jak dywidendy, prawa poboru etc.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników