DANE OSOBOWE

Maj, 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

I. DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830, która stanie się Administratorem tych danych.

II. DSA Investment S.A. będzie przetwarzać dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta.

III. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Iwoną Lesiuk – w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Iwona Lesiuk, Inspektor Ochrony Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:

1) zaproponowanie produktu ubezpieczeniowego, finansowego lub innego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2) marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

V. DSA Investment S.A. uzyskała dane osobowe Klienta od osób polecających.

VI. Dane osobowe udostępnione będą:

1) podmiotom upoważnionym do udostępniania im danych na podstawie przepisów prawa;
2) podmiotom powiązanym z DSA Investment S.A. wskazanym w zgodach na przekazanie danych, zgodnie z tymi zgodami.

VII. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres 10 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym DSA Investment S.A. uzyskała dane Klienta.

VIII. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych DSA Investment S.A. oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Dane osobowe Klienta, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi produktów ubezpieczeniowych, finansowych i innych oferowanych przez DSA Investment S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika DSA Investment S.A.

 

 

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników